Zwitterionic nanocomposite hydrogels as effective wound dressings

Kang Ting Huang, Yun Lung Fang, Pai Shan Hsieh, Chun Chang Li, Niann Tzyy Dai, Chun Jen Huang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

70 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果