White Matter Integrity Underlies the Physical-Cognitive Correlations in Subjective Cognitive Decline

Yi Chia Wei, Chih Chin Heather Hsu, Wen Yi Huang, Yao Liang Chen, Chemin Lin, Chih Ken Chen, Chen Lin, Yu Chiau Shyu, Ching Po Lin

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「White Matter Integrity Underlies the Physical-Cognitive Correlations in Subjective Cognitive Decline」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences