Wafer-Scale Bi-Assisted Semi-Auto Dry Transfer and Fabrication of High-Performance Monolayer CVD WS2Transistor

Ming Yang Li, Ching Hao Hsu, Shin Wei Shen, Ang Sheng Chou, Yuxuan Cosmi Lin, Chih Piao Chuu, Ning Yang, Sui An Chou, Lin Yun Huang, Chao Ching Cheng, Wei Yen Woon, Szuya Liao, Chih I. Wu, Lain Jong Li, Iuliana Radu, H. S.Philip Wong, Han Wang

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Wafer-Scale Bi-Assisted Semi-Auto Dry Transfer and Fabrication of High-Performance Monolayer CVD WS2Transistor」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science