Ultra-high-Q Silicon Nitride Micro-Resonators for Low-Power Frequency Comb Initiation

Yi Xuan, Yang Liu, Leo T. Varghese, Andrew J. Metcalf, Xiaoxiao Xue, Pei Hsun Wang, Kyunghun Han, Jose A. Jramillo-VilleGas, Sangsik Kim, Li Fan, Jian Wang, Ben Niu, Min Teng, Daniel E. Leaird, Andrew M. Weiner, Minghao Qi

研究成果: 雜誌貢獻會議論文同行評審

指紋

深入研究「Ultra-high-Q Silicon Nitride Micro-Resonators for Low-Power Frequency Comb Initiation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds