Ultra-compact TOSA/ROSA with 40-Gbps transmission rate using silicon optical benches technology

Chin Ta Chen, Hsiao Chin Lan, Hsu Liang Hsiao, Bo Kuan Shen, Chia Chi Chang, Guan Fu Lu, Jen Yu Chang, Sheng Lung Li, An Nong Wen, Yo Shen Lin, Mount Learn Wu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「Ultra-compact TOSA/ROSA with 40-Gbps transmission rate using silicon optical benches technology」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science