Two-step approach using degradable magnesium to inhibit surface biofilm and subsequently kill planktonic bacteria

Pei Chun Wong, Ren Yi Wang, Long Sheng Lu, Wei Ru Wang, Jason Shian Ching Jang, Jia Lin Wu, Tai Yuan Su, Ling Hua Chang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Two-step approach using degradable magnesium to inhibit surface biofilm and subsequently kill planktonic bacteria」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds