Tunable Plasma Linearizer for Compensation of Nonlinear Energy Chirp

Yipeng Wu, Jianfei Hua, Zheng Zhou, Jie Zhang, Shuang Liu, Bo Peng, Yu Fang, Xiaonan Ning, Zan Nie, Qili Tian, Chih Hao Pai, Yingchao Du, Wei Lu, Warren B. Mori, Chan Joshi

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Tunable Plasma Linearizer for Compensation of Nonlinear Energy Chirp」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy