Tsunami risk map - A case sstudy of gongliao district

Yong Jun Lin, Hsiang Kuan Chang, Kuo Chen Ma, Tso Ren Wu, Jihn Sung Lai, Yih Chi Tan, Tsang Jung Chang

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「Tsunami risk map - A case sstudy of gongliao district」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Earth and Planetary Sciences