Transduction of recombinant M3-p53-R12 protein enhances human leukemia cell apoptosis

Tsung Chi Lu, Guan Hao Zhao, Yao Yun Chen, Chia Ying Chien, Chi Hung Huang, Kwang Hui Lin, Shen Liang Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Transduction of recombinant M3-p53-R12 protein enhances human leukemia cell apoptosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences