Transcriptome Analysis Reveals Novel Genes Associated with Cartilage Degeneration in Posttraumatic Osteoarthritis Progression

Chih Chung Liu, Hoong Chien Lee, Yi Shian Peng, Ailun Heather Tseng, Jia Lin Wu, Wei Yuan Tsai, Chih Shung Wong, Li Jen Su

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果