Tomography of high harmonic generation in a cluster jet

Chih Hao Pai, Cheng Cheng Kuo, Ming Wei Lin, Jyhpyng Wang, Szu yuan Chen, Jiunn Yuan Lin

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「Tomography of high harmonic generation in a cluster jet」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science