The MicroRNA Prediction Models as Ancillary Diagnosis Biomarkers for Urothelial Carcinoma in Patients With Chronic Kidney Disease

An Lun Li, Che Yi Chou, Chien Lung Chen, Kun Lin Wu, Shih Chieh Lin, Hung Chun Chen, Ming Cheng Wang, Chia Chu Chang, Bang Gee Hsu, Mai Szu Wu, Nianhan Ma, Chiu Ching Huang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果