The Keelung Submarine Volcano in the near-shore area of northern Taiwan and its tectonic implication

Ching Hui Tsai, Shu Kun Hsu, Shiao Shan Lin, Tsanyao F. Yang, Shiou Ya Wang, Wen Bin Doo, Hsiao Fen Lee, Tefang Lan, Jian Cheng Huang, Chin Wei Liang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The Keelung Submarine Volcano in the near-shore area of northern Taiwan and its tectonic implication」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences