The intensification of metallic layered phenomena above thunderstorms through the modulation of atmospheric tides

Bingkun Yu, Xianghui Xue, Chengling Kuo, Gaopeng Lu, Christopher J. Scott, Jianfei Wu, Ju Ma, Xiankang Dou, Qi Gao, Baiqi Ning, Lianhuan Hu, Guojun Wang, Mingjiao Jia, Chao Yu, Xiushu Qie

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The intensification of metallic layered phenomena above thunderstorms through the modulation of atmospheric tides」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences