The ginger-shaped asteroid 4179 Toutatis: New observations from a successful flyby of chang'e-2

Jiangchuan Huang, Jianghui Ji, Peijian Ye, Xiaolei Wang, Jun Yan, Linzhi Meng, Su Wang, Chunlai Li, Yuan Li, Dong Qiao, Wei Zhao, Yuhui Zhao, Tingxin Zhang, Peng Liu, Yun Jiang, Wei Rao, Sheng Li, Changning Huang, Wing Huen Ip, Shoucun HuMenghua Zhu, Liangliang Yu, Yongliao Zou, Xianglong Tang, Jianyang Li, Haibin Zhao, Hao Huang, Xiaojun Jiang, Jinming Bai

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

102 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The ginger-shaped asteroid 4179 Toutatis: New observations from a successful flyby of chang'e-2」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences