The game L (d, 1) -labeling problem of graphs

Ma Lian Chia, Huei Ni Hsu, David Kuo, Sheng Chyang Liaw, Zi Teng Xu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The game L (d, 1) -labeling problem of graphs」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics