The enhancement of PM2.5 mass and water-soluble ions of biosmoke transported from Southeast Asia over the Mountain Lulin site in Taiwan

Chung Te Lee, Ming Tung Chuang, Neng Huei Lin, Jia Lin Wang, Guey Rong Sheu, Shuenn Chin Chang, Sheng Hsiang Wang, Hill Huang, Horng Wen Chen, Yuan Liang Liu, Guo Hau Weng, Hsin Yo Lai, Shao Peng Hsu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

79 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The enhancement of PM2.5 mass and water-soluble ions of biosmoke transported from Southeast Asia over the Mountain Lulin site in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences