The Enhancement of Neutral Metal Na Layer Above Thunderstorms

Bingkun Yu, Xianghui Xue, Gaopeng Lu, Cheng Ling Kuo, Xiankang Dou, Qi Gao, Xiushu Qie, Jianfei Wu, Shican Qiu, Yutian Chi, Yihuan Tang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The Enhancement of Neutral Metal Na Layer Above Thunderstorms」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences