The chi-chi,taiwan earthquake: Large surface displacements on an inland thrust fault

Kuo Fong Ma, Chyi Tyi Lee, Yi Ben Tsai, Tzay Chyn Shin, Jim Mori

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

221 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文???core.languages.en_GB???
頁(從 - 到)605-611
頁數7
期刊Eos
80
發行號50
DOIs
出版狀態已出版 - 1999

引用此