Tethered balloon-based black carbon profiles within the lower troposphere of Shanghai in the 2013 East China smog

Juan Li, Qingyan Fu, Juntao Huo, Dongfang Wang, Wen Yang, Qinggen Bian, Yusen Duan, Yihua Zhang, Jun Pan, Yanfen Lin, Kan Huang, Zhipeng Bai, Sheng Hsiang Wang, Joshua S. Fu, Peter K.K. Louie

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

84 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Tethered balloon-based black carbon profiles within the lower troposphere of Shanghai in the 2013 East China smog」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences