System efficiency improvement of IGCC with syngas clean-up

Yi Shun Chen, Shu San Hsiau, Duan You Shu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果