Switching behavior engineerable, electro-optic directional couplers in aperiodic optical superlattice waveguides

Shih Yuan Yang, Hung Pin Chung, Sung Lin Yang, Tsai Yi Chien, Kuang Hsu Huang, Yen Hung Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果