Sustainability concept in decision-making: Carbon tax consideration for joint product mix decision

Wen Hsien Tsai, Jui Chu Chang, Chu Lun Hsieh, Tsen Shu Tsaur, Chung Wei Wang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果