Suppression of superconductivity by interparticle interactions in Al nanoparticle assembly

Shih Bin Liu, Chia Tang Chen, Chun Ming Wu, Chin Wei Wang, Chih Jen Wang, Sunil K. Karna, Wen Hsien Li

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Suppression of superconductivity by interparticle interactions in Al nanoparticle assembly」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy