Strength of plate coupling in the southern Ryukyu subduction zone

Wen Bin Doo, Chung Liang Lo, Wen Nan Wu, Jing Yi Lin, Shu Kun Hsu, Yin Sheng Huang, Hsueh Fen Wang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Strength of plate coupling in the southern Ryukyu subduction zone」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy