Stability and integrability evaluation of organic thin film transistor with solution processable semiconductor

Chien Hsien Yu, Tan Fu Lei, Jing Yi Yan, Jin Long Liao, Liang Hsiang Chen, Yen Ying Lee, Mei Ru Lin, Yu Yuan Shen, Tzu Wei Lee, Tsung Hsien Lin, Ko Pin Liao, Shu Tung Yeh, Kung You Cheng, Jia Chong Ho, Ming Chou Chen

研究成果: 雜誌貢獻會議論文同行評審

指紋

深入研究「Stability and integrability evaluation of organic thin film transistor with solution processable semiconductor」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science