Speaker Characterization Using TDNN-LSTM Based Speaker Embedding

Chia Ping Chen, Su Yu Zhang, Chih Ting Yeh, Jia Ching Wang, Tenghui Wang, Chien Lin Huang

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果