Solution-Processed High-Performance Tetrathienothiophene-Based Small Molecular Blends for Ambipolar Charge Transport

Sureshraju Vegiraju, Chih Yu Lin, Pragya Priyanka, Deng Yi Huang, Xian Lun Luo, Hsiang Chi Tsai, Shao Huan Hong, Chia Jung Yeh, Wei Chieh Lien, Chien Lung Wang, Shih Huang Tung, Cheng Liang Liu, Ming Chou Chen, Antonio Facchetti

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果