Solution-Processable Quinoidal Dithioalkylterthiophene-Based Small Molecules Pseudo-Pentathienoacenes via an Intramolecular S···S Lock for High-Performance n-Type Organic Field-Effect Transistors

Sureshraju Vegiraju, Alfonsina Abat Amelenan Torimtubun, Po Shen Lin, Hsin Chia Tsai, Wei Chieh Lien, Cheng Shiun Chen, Guan Yu He, Chih Yu Lin, Ding Zheng, Yi Fan Huang, Yi Ching Wu, Shueh Lin Yau, Gene Hsiang Lee, Shih Huang Tung, Chien Lung Wang, Cheng Liang Liu, Ming Chou Chen, Antonio Facchetti

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果