Solar and heliospheric disturbances that resulted in the strongest magnetic storm of November 20, 2003

Yu I. Ermolaev, L. M. Zelenyi, G. N. Zastenker, A. A. Petrukovich, I. G. Mitrofanov, M. L. Litvak, I. S. Veselovsky, M. I. Panasyuk, L. L. Lazutin, A. V. Dmitriev, A. N. Zhukov, S. N. Kuznetsov, I. N. Myagkova, B. Yu Yushkov, V. G. Kurt, A. A. Gnezdilov, R. V. Gorgutsa, A. K. Markeev, D. E. Sobolev, V. V. FomichevV. D. Kuznetsov, S. I. Boldyrev, I. M. Chertok, K. A. Boyarchuk, I. V. Krasheninnikov, O. P. Kolomiitsev, L. N. Leshchenko, A. V. Belov, S. P. Gaidash, Kh D. Kanonidi, S. A. Bogachev, I. A. Zhitnik, A. P. Ignat'ev, S. V. Kuzin, S. N. Oparin, A. A. Pertsov, V. A. Selemzin, N. K. Sukhodrev, S. V. Shestov, V. I. Vlasov, I. V. Chashei, E. V. Vashenyuk, Ya A. Sakharov, A. N. Danilin, V. M. Bogod, S. Kh Tokhchukova, A. V. Mikhalev, A. B. Beletskii, N. V. Kostyleva, M. A. Chernigovskaya, V. V. Grechnev, K. Kudela

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

38 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Solar and heliospheric disturbances that resulted in the strongest magnetic storm of November 20, 2003」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences