Smart fall detection framework using hybridized video and ultrasonic sensors

Feng Shuo Hsu, Tang Chen Chang, Zi Jun Su, Shin Jhe Huang, Chien Chang Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果