Skin reactions to mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine

Ruei Lin Wang, Li Yen Huang, Chung Chi Yang, Chung Yueh Hsieh, Kuo An Wu, Jenq Shyong Chan, Kun Lin Wu, Hann Yen Shyu, Yung Hsi Kao, Shih Ta Shang, Po Jen Hsiao

研究成果: 雜誌貢獻通訊期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文???core.languages.en_GB???
頁(從 - 到)878
頁數1
期刊QJM : monthly journal of the Association of Physicians
115
發行號12
DOIs
出版狀態已出版 - 1 12月 2022

引用此