Silicon-based transmissive diffractive optical element

Chien Chieh Lee, Yu Cheng Chang, Chih Ming Wang, Jenq Yang Chang, Gou Chung Chi

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Silicon-based transmissive diffractive optical element」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy