Shielding against Unfolding by Embedding Enzymes in Metal-Organic Frameworks via a de Novo Approach

Fu Siang Liao, Wei Shang Lo, Yu Shen Hsu, Chang Cheng Wu, Shao Chun Wang, Fa Kuen Shieh, Joseph V. Morabito, Lien Yang Chou, Kevin C.W. Wu, Chia Kuang Tsung

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

207 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果