Seismicity patterns along the northern Manila Trench reflect crustal properties of the subducting plate

Jing Yi Lin, Yi Ching Yeh, Sin Mei Ng, An Li, Shao Jinn Chin, Yi Chin Lin, Chin Wei Liang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

篩選
已完成

搜尋結果