Seismic structure in the southeastern China using teleseismic receiver functions

Qiusheng Li, Rui Gao, Francis T. Wu, Ye Guan, Zhuo Ye, Qimin Liu, Hao Kuo-Chen, Rizheng He, Wenhui Li, Xuzhang Shen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

54 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Seismic structure in the southeastern China using teleseismic receiver functions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences