Seismic stratigraphy of the central South China Sea basin and implications for neotectonics

Chun Feng Li, Jiabiao Li, Weiwei Ding, Dieter Franke, Yongjian Yao, Hesheng Shi, Xiong Pang, Ying Cao, Jian Lin, Denise K. Kulhanek, Trevor Williams, Rui Bao, Anne Briais, Elizabeth A. Brown, Yifeng Chen, Peter D. Clift, Frederick S. Colwell, Kelsie A. Dadd, Iván Hernández-Almeida, Xiao Long HuangSangmin Hyun, Tao Jiang, Anthony A.P. Koppers, Qianyu Li, Chuanlian Liu, Qingsong Liu, Zhifei Liu, Renata H. Nagai, Alyssa Peleo-Alampay, Xin Su, Zhen Sun, Maria Luisa G. Tejada, Hai Son Trinh, Yi Ching Yeh, Chuanlun Zhang, Fan Zhang, Guo Liang Zhang, Xixi Zhao

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

191 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Seismic stratigraphy of the central South China Sea basin and implications for neotectonics」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds