Repairing IR depth image with 2D RGB image

Yeh Wei Yu, Tzu Kai Wang, Chi Chung Lau, Jia Ching Wang, Tsung Hsun Yang, Jann Long Chern, Ching Cherng Sun

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「Repairing IR depth image with 2D RGB image」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Computer Science

Engineering