Recording 2nd order PQ:PMMA reflective VBG for diode laser output spectrum narrowing

Te Yuan Chung, Wan Ting Hsu, Yu Hua Hsieh, Bao Jen Shih

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果