Reaction-based colorimetric and ratiometric fluorescence sensor for detection of cyanide in aqueous media

Yan Duo Lin, Yung Shu Pen, Weiting Su, Kang Ling Liau, Yun Sheng Wen, Chin Hsin Tu, Chia Hsing Sun, Tahsin J. Chow

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

64 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果