Rapid fabricating sub-50 nm FD-SOI: by secondary ion-cut processing

Benjamin T.H. Lee, Y. L. Chang, C. H. Huang, C. C. Ho, F. S. Lo, Y. R. Hwang

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果