Quasi-coherent thermal radiation with multiple resonant plasmonic cavities

Chun Yen Liao, Chih Ming Wang, Bo Han Cheng, Yi Hao Chen, Wei Yi Tsai, De Yu Feng, Ting Tso Yeh, Ta Jen Yen, Din Ping Tsai

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Quasi-coherent thermal radiation with multiple resonant plasmonic cavities」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy