Quantum-sized ZnO nanoparticles synthesized in aqueous medium for toxic gases detection

Dianqing Li, Jingwei Hu, Faying Fan, Shouli Bai, Ruixian Luo, Aifan Chen, Chung Chiun Liu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Quantum-sized ZnO nanoparticles synthesized in aqueous medium for toxic gases detection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds