Publisher Correction: Rapid desolvation-triggered domino lattice rearrangement in a metal–organic framework (Nature Chemistry, (2020), 12, 1, (90-97), 10.1038/s41557-019-0364-0)

Sheng Han Lo, Liang Feng, Kui Tan, Zhehao Huang, Shuai Yuan, Kun Yu Wang, Bing Han Li, Wan Ling Liu, Gregory S. Day, Songsheng Tao, Chun Chuen Yang, Tzuoo Tsair Luo, Chia Her Lin, Sue Lein Wang, Simon J.L. Billinge, Kuang Lieh Lu, Yves J. Chabal, Xiaodong Zou, Hong Cai Zhou

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Publisher Correction: Rapid desolvation-triggered domino lattice rearrangement in a metal–organic framework (Nature Chemistry, (2020), 12, 1, (90-97), 10.1038/s41557-019-0364-0)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds