Pt35Cu65 nanoarchitecture: A highly durable and effective electrocatalyst towards methanol oxidation

Yuan Zhang, Tingting Han, Lilian Zhu, Jianhui Fang, Gang Wang, Jiaqiang Xu, Pengcheng Xu, Xinxin Li, Chung Chiun Liu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Pt35Cu65 nanoarchitecture: A highly durable and effective electrocatalyst towards methanol oxidation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds