Promotion of Ternary Pt-Sn-Ag Catalysts toward Ethanol Oxidation Reaction: Revealing Electronic and Structural Effects of Additive Metals

Sheng Dai, Tzu Hsi Huang, Xingxu Yan, Chao Yu Yang, Tsan Yao Chen, Jeng Han Wang, Xiaoqing Pan, Kuan Wen Wang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

41 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果