Prolong lifetime of dynamic sensor network by an intelligent wireless charging vehicle

Shuo Han Chen, Yung Chun Chang, Tseng Yi Chen, Yu Chun Cheng, Hsin Wen Wei, Tsan Sheng Hsu, Wei Kuan Shih

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Prolong lifetime of dynamic sensor network by an intelligent wireless charging vehicle」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Engineering & Materials Science