Progress of Theoretical Physics: Preface

Misao Sasaki, Jiro Soda, Takahiro Tanaka, Toshifumi Futamase, Hideo Kodama, Yasufumi Kojima, Kei Ichi Maeda, Shinji Mukohyama, Nobuyoshi Ohta, Ken'ichi Oohara, Masaru Shibata, Tetsuya Shiromizu, Masahiro Yamaguchi, Jun'ichi Yokoyama, Wataru Hikida, Kunihito Ioka, Noriyuki Kogo, Shigehiro Nagataki, Takashi Nakamura

研究成果: 雜誌貢獻編者言

原文???core.languages.en_GB???
頁(從 - 到)i-ii
期刊Progress of Theoretical Physics
發行號SUPPL. 163
出版狀態已出版 - 2006

引用此