Prediction of Personality Traits Through Instagram Photo HSV

Chu Chien Wu, Ping Yu Hsu, Ni Xu, Ming Shien Cheng, Yen Yu Chen

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Prediction of Personality Traits Through Instagram Photo HSV」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Engineering & Materials Science