Precise mid-field modeling for UVC LEDs by using a fluorescent film

Thi Thu Ngoc Le, Shih Kang Lin, Ching Cherng Sun, Quang Khoi Nguyen, Chi Shou Wu, Tsung Hsun Yang, Yeh Wei Yu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果